Facturen voor de VIGC studiereis zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. De factuur voor deelname dient betaald te worden voor de aanvang van de studiereis;  bij gebreke hiervan kan het VIGC de toegang weigeren.
Indien een bedrag niet is betaald op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10 %, alsook een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.
Ingeval van niet-tijdige betaling van één factuur worden alle op dat ogenblik openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft het VIGC het recht de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen.