Een inschrijving voor de studiereis kan niet worden ingetrokken. De inschrijver kan wel de deelname overdragen aan een andere persoon op voorwaarde dat hij:

  • VIGC zo snel mogelijk en uiterlijk 10 dagen voor vertrek schriftelijk op de hoogte stelt
  • de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

Degene die de deelname overdraagt en degene die de deelname overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. VIGC stelt degene die de deelname overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.